(ส.ค.-ธ.ค.) ล่องเรือ Resort World Cruise สิงคโปร์-กัวลา 3 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า : RDSPHZ-C3

ไม่พบสินค้า

ราคา

19,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ล่องเรือสิงคโปร์-มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน 

เรือ : Genting Dream

เส้นทาง : สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลา)-สิงคโปร์

สายการบิน : ไลออน์แอร์ (SL)


พักห้องระเบียงบนเรือ | มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินรวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. | รวมซิตี้ทัวร์สิงคโปร์


วันที่เดินทาง 2566

วันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. ท่านละ 20,999.- บาท

วันที่ 13-15 ก.ย. ท่านละ 19,999.- บาท

วันที่ 27-29 ก.ย. ท่านละ 20,999.- บาท

วันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. ท่านละ 23,999.- บาท

วันที่ 13-15 ธ.ค. ท่านละ 23,999.- บาท

วันที่ 27-29 ธ.ค. ท่านละ 23,999.- บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานเรือ 44 SGD / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 700 บาท

 

 

ทัวร์เรือ Genting Dream 

สิงคโปร์-กัวลา-สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

(ตั๋วเรือ+ตั๋วเครื่องบิน+รถรับส่ง+ไกด์)
พักห้องระเบียงเริ่มต้น 19,999.- บาท

 

         โปรแกรมทัวร์         
วันที่ สถานที่  อาหาร 
1 กรุงเทพฯ –Merlion-Garden by the Bay -  ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre (–/–/D)
2 พอร์ตคลัง (อิสระตามอัธยาศัย)   (B/L/D)
 บนเรือ
3 สิงคโปร์ - ไชน่าทาวน์ -ออชาร์ด– สนามบินชางงี – กรุงเทพฯ (B/-/-)

 

Visitors: 43,091