RD2412ZGTPE-JX ทัวร์ใต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ผิงซี โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (JX)

รหัสสินค้า : RD2412ZGTPE-JX

ราคา

22,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 22,990.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight


เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเพื่น I ชมเศียรราชินีอุทยานเย่หลิว

I ปล่อยโคมผิงซี ขอพรวัดหลงซาน I เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน

* เมนูพิเศษ!! *"เสี่ยวหลงเปา" "บุฟเฟ่ต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน"


ทัวร์ใต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ผิงซี โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES (JX)วันเดินทาง

สายการบิน

ราคา

13 - 17 เมษายน 2567

STARLUX AIRLINES (JX)

26,990

02 – 06 พฤษภาคม 2567

STARLUX AIRLINES (JX)

22,990

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000บาท

อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500บาท/ท่าน

 

โปรแกรมทัวร์ 

วันที่    
สถานที่ อาหาร
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเถาหยวน -/-/-
2

ร้านเอ็นไซม์ – วัดต้าซี – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – โรงละคร

แห่งชาติไถจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
B/L/-
3

ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 –

หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ซีเหมินติง
B/L/-
4 ร้านเครื่องสำอางค์ – บูราโนแห่งไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี B/L/-
5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ B/-/-

 Visitors: 93,706