RD2407ZGTPE-VZ ทัวร์ใต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป อาลีซาน 5วัน 3คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)

รหัสสินค้า : RD2407ZGTPE-VZ

ราคา

18,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 18,990.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight


เที่ยวไต้หวันสุดชิล I ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 I นั่งรถไฟอาลีซาน I

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา I เช็คอินย่านซีเหมินติง I # พิเศษ!! * เนนู"เสี่ยวหลงเปา"

"บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ใต้ห้วัน ปลาประธานาธิบดี"


ทัวร์ใต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป อาลีซาน 5วัน 3คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)


 

วันที่เดินทาง

สายการบิน

ราคา

11 – 15 เมษายน 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

28,990

12 - 16 เมษายน 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

29,990

19 – 23 เมษายน 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

19,990

26 – 30 เมษายน 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

19,990

02 – 06 พฤษภาคม 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

21,990

03 – 07 พฤษภาคม 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

21,990

09 –13 พฤษภาคม 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

19,990

18 – 22 พฤษภาคม 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

19,990

07 – 11 มิถุนายน 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

19,990

14 – 18 มิถุนายน 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

19,990

21 – 25 มิถุนายน 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

19,990

28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

19,990

05 – 09 กรกฎาคม 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

19,990

12 – 16 กรกฎาคม 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

19,990

20 – 24 กรกฎาคม 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

20,990

27 - 31 กรกฎาคม 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

20,990

10 – 14 สิงหาคม 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

20,990

16 – 20 สิงหาคม 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

19,990

23 – 27 สิงหาคม 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

19,990

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

18,990

06 – 10 กันยายน 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

18,990

20 – 24 กันยายน 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

18,990

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

19,990

10 -14 ตุลาคม 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

22,990

12 – 16 ตุลาคม 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

20,990

16 – 20 ตุลาคม 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

19,990

17 – 21 ตุลาคม 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

19,990

19 – 23 ตุลาคม 2567

 VIETJET AIR (VZ)  

20,990      โปรแกรมทัวร์ 

   วันที่    
สถานที่ อาหาร
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/-
2

สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

– เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว
-/L/-
3 ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง B/L/D
4

วัดต้าซี – เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถาน

เจียงไคเชก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ย่านซีเหมินติง
B/L/-
5

ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –

สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

 B/-/-
Visitors: 109,296