RD2406ZGTPE-VZ ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4วัน 3คืน โดยสายการบิน Thai Vietjet (VZ)

รหัสสินค้า : RD2406ZGTPE-VZ

ราคา

16,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 16,990.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight


เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง I สัมผัสความโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเพื่น

I * พิเศษ!! * เมน"เสี่ยวหลงเปาญ "บุฟเพ้ต์ชาบูสไตส์ไต้ห้วัน ปลาประธานาธิบดี"


ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4วัน 3คืน โดยสายการบิน Thai Vietjet (VZ)


วันเดินทาง

สายการบิน

ราคา

03 – 06 เมษายน 2567

Thai Vietjet (VZ)

19,990

13 - 16 เมษายน 2567

Thai Vietjet (VZ)

27,990

14 - 17 เมษายน 2567

Thai Vietjet (VZ)

27,990

19 – 22 เมษายน 2567

Thai Vietjet (VZ)

18,990

25 – 28 เมษายน 2567

Thai Vietjet (VZ)

18,990

27 – 30 เมษายน 2567

Thai Vietjet (VZ)

18,990

03 – 06 พฤษภาคม 2567

Thai Vietjet (VZ)

20,990

04 – 07 พฤษภาคม 2567

Thai Vietjet (VZ)

20,990

10 – 13 พฤษภาคม 2567

Thai Vietjet (VZ)

18,990

17 – 20 พฤษภาคม 2567

Thai Vietjet (VZ)

18,990

25 – 28 พฤษภาคม 2567

Thai Vietjet (VZ)

18,990

31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2567

Thai Vietjet (VZ)

20,990

02 – 05 มิถุนายน 2567

Thai Vietjet (VZ)

16,990

15 – 18 มิถุนายน 2567

Thai Vietjet (VZ)

17,990

22 – 25 มิถุนายน 2567

Thai Vietjet (VZ)

17,990

13 – 16 กรกฎาคม 2567

Thai Vietjet (VZ)

18,990

19 – 22 กรกฎาคม 2567

Thai Vietjet (VZ)

20,990

26 – 29 กรกฎาคม 2567

Thai Vietjet (VZ)

20,990

03 – 06 สิงหาคม 2567

Thai Vietjet (VZ)

18,990

24 – 27 สิงหาคม 2567

Thai Vietjet (VZ)

18,990

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2567

Thai Vietjet (VZ)

17,990

07 - 10 กันยายน 2567

Thai Vietjet (VZ)

17,990

14 - 17 กันยายน 2567

Thai Vietjet (VZ)

17,990

21 - 24 กันยายน 2567

Thai Vietjet (VZ)

17,990

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2567

Thai Vietjet (VZ)

18,990

05 – 08 ตุลาคม 2567

Thai Vietjet (VZ)

18,990

09 – 12 ตุลาคม 2567

Thai Vietjet (VZ)

18,990

11 – 14 ตุลาคม 2567

Thai Vietjet (VZ)

21,990

12 – 15 ตุลาคม 2567

Thai Vietjet (VZ)

21,990

13 – 16 ตุลาคม 2567

Thai Vietjet (VZ)

18,990

16 – 19 ตุลาคม 2567

Thai Vietjet (VZ)

18,990

อัตราค่าบริการสำหรับ เ ด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ่านละ 10,000 บาท

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท

โปรแกรมทัวร์ 

วันที่    
สถานที่ อาหาร
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทจง -/-/D
2

วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลู - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทเป

– วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง
B/L/-
3

ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - อุทยาน

แห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
B/L/-
4 ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ B/-/-

 

Visitors: 109,289