RD2401ZGHAN-VN ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN)

รหัสสินค้า : RD2401ZGHAN-VN

ไม่พบสินค้า

ราคา

10,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เยือนหลังคาอินโดจีน | อิสระซาปา 1 วัน | พักซาปา 2 คืน | บินสายการบินระดับชาติ | โรงแรมระดับ 3 ดาว | เมนูพิเศษ !! หม้อไฟ + ชิมไวน์แดง

ทัวร์เวียดนามเหนือ  ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน  สายการบิน 

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์เด็ก

ไม่มีเตียง

อายุไม่เกิน 12 ปี

ราคา

ห้องพักเดี่ยว

05 – 08 เมษายน 2567

15,990

14,990

3,000

06 – 09 เมษายน 2567

15,990

14,990

3,000

11 – 14 เมษายน 2567

15,990

14,990

3,000

13 – 16 เมษายน 2567

18,990

17,990

4,000

14 – 17 เมษายน 2567

18,990

17,990

4,000

20 – 23 เมษายน 2567

13,990

12,990

3,000

25 – 28 เมษายน 2567

13,990

12,990

3,000

09 – 12 พฤษภาคม 2567

12,990

11,990

3,000

11 – 14 พฤษภาคม 2567

12,990

11,990

3,000

17 – 20 พฤษภาคม 2567

12,990

11,990

3,000

18 – 21 พฤษภาคม 2567

12,990

11,990

3,000

24 – 27 พฤษภาคม 2567

12,990

11,990

3,000

30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2567

12,990

11,990

3,000

01 – 04 มิถุนายน 2567

13,990

12,990

3,000

08 – 11 มิถุนายน 2567

11,990

10,990

3,000

20 – 23 มิถุนายน 2567

11,990

10,990

3,000

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2567

11,990

10,990

3,000

19 – 22 กรกฎาคม 2567

15,990

14,990

3,000

20 – 23 กรกฎาคม 2567

15,990

14,990

3,000

26 – 29 กรกฎาคม 2567

15,990

14,990

3,000

27 – 30 กรกฎาคม 2567

15,990

14,990

3,000

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร์ 4,000 บาท

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท

 

โปรแกรมทัวร์ 
วันที่   สถานที่ อาหาร
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต -/-/D
2 เมืองซาปา – อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อ Option ท่องเที่ยวยอดเขาฟานซิปัน B/-/D
3 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย B/L/D
4 สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ  B/L/-

 

Visitors: 99,184