RD2402ZGHAN-VN ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงบิงห์ ซาปา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN)

รหัสสินค้า : RD2402ZGHAN-VN

ไม่พบสินค้า

ราคา

12,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เยือนหลังคาอินโดจีน Option!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน | ท่องดินแดนแห่งสายหมอก | Unseen ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์" | พักซาปา 2 คืน | บินสายการบินระดับชาติ | โรงแรมระดับ 3 ดาว | เมนูพิเศษ !! หม้อไฟ + ชิมไวน์แดง และ บุฟเฟต์ฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนามเหนือ  ฮานอย นิงบิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน  สายการบิน 

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์เด็ก

ไม่มีเตียง

อายุไม่เกิน 12 ปี

ราคา

ห้องพักเดี่ยว

03 – 07 เมษายน 2567

16,990

15,990

3,900

10 – 14 เมษายน 2567

16,990

15,990

3,900

11 – 15 เมษายน 2567

17,990

16,990

3,900

12 – 16 เมษายน 2567

19,990

18,990

4,900

13 – 17 เมษายน 2567

19,990

18,990

4,900

18 – 22 เมษายน 2567

14,990

13,990

3,900

08 – 12 พฤษภาคม 2567

14,990

13,990

3,900

11 – 15 พฤษภาคม 2567

14,990

13,990

3,900

16 – 20 พฤษภาคม 2567

14,990

13,990

3,900

18 – 22 พฤษภาคม 2567

14,990

13,990

3,900

23 – 27 พฤษภาคม 2567

14,990

13,990

3,900

25 – 29 พฤษภาคม 2567

14,990

13,990

3,900

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2567

14,990

13,990

3,900

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2567

16,990

15,990

3,900

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2567

16,990

15,990

3,900

18 – 22 กรกฎาคม 2567

17,990

16,990

3,900

19 – 23 กรกฎาคม 2567

17,990

16,990

3,900

20 – 24 กรกฎาคม 2567

17,990

16,990

3,900

25 – 29 กรกฎาคม 2567

17,990

16,990

3,900

26 – 30 กรกฎาคม 2567

17,990

16,990

3,900

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินลดจากราคาทัวร์ 4,000 บาท

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท

 

โปรแกรมทัวร์ 
วันที่        สถานที่ อาหาร
  1 สสนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์    -/-/D
  2 ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต    B/L/D
  3 เมืองซาปา – อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อ Option ท่องเที่ยวยอดเขาฟานซิปัน    B/-/D
  4 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย    B/L/D
  5 สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ    B/-/-

 

Visitors: 81,293