RD1-1FSTPE- BR ทัวร์ไต้หวัน อุทยานไท่ผิงชาน อี๋หลาน ทะเลสาบ ไทเป 5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (ฺBR)

รหัสสินค้า : RD1-1FSTPE- BR

ราคา

21,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 21,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight


อุทยานไท่ผิงซาน I นั่งรถไฟปองปอง เที่ยวน้ำพุร้อนกลางเขา I ชม ต้นไม้ยักษ์ 2,500 ปี I นั่ง รถไฟโบราณ ชมวิว I เที่ยว น้ำพุร้อนกลางเขา I ถ่ายรูปสุดชิค ท่าเรือเจิ้งปิง I ฮวาซาน 1914

I ชิมไข่ออนเซ็น I แช่น้ำแร่ I เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี , BBQ Mongolian Style


ทัวร์ไต้หวัน อุทยานไท่ผิงชาน อี๋หลาน ทะเลสาบ ไทเป 5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (ฺBR)

ช่วงการเดินทาง

สายการบิน

ราคา

25-29 มกราคม 67

EVA AIR (ฺBR)

22,999.-

22-26 มีนาคม 67

EVA AIR (ฺBR)

22,999.-

14-18 เมษายน 67

EVA AIR (ฺBR)

31,999.-

15-19 พฤษภาคม 67

EVA AIR (ฺBR)

22,999.-

12-16 มิถุนายน 67

EVA AIR (ฺBR)

21,999.-       โปรแกรมทัวร์ 
    วันที่    สถานที่ อาหาร
1 นัดพบที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  (22.30 น.) -/-/-
2 สนามบินสุวรรณภูมิ  BR 206 (01.40 - 06.30) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน –เมืองอี๋หลาน - อุทยานไท่ผิงซาน– ต้นไม้ยักษ์ 2500 ปี - ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)– ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถ) - น้ำพุร้อนกลางเขา เจียวจือเจ๋อ (ไม่รวมค่าแช่น้ำพุร้อน) B/L/D
3

เดินทางสู่เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เดินทางสู่เมืองไถจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

B/L/-
4 ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค –  ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานซุน - ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮวาซาน 1914 B/L/-
5 Germanium - อุทยานเหย๋หลิ่ว (รวมค่าตั๋ว) - หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ส่งออกสนามบินเถาหยวน BR 205 (20.45 – 23.30) B/L/D

 

Visitors: 109,287