RD2401ZGTPE - VZ ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ 4 วัน 3คืน โดยสายการบิน Thai Vietjet (VZ)

รหัสสินค้า : RD2401ZGTPE - VZ

ไม่พบสินค้า

ราคา

17,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ | ชมซากุระวัดเทียนหยวน | สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | บูราโน่แห่งไต้หวัน | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา


ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ 4 วัน 3คืน สายการบิน วันเดินทาง

สายการบิน

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567

18,990.-

02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567

18,990.-

03 – 06 กุมภาพันธ์ 2567

18,990.-

25 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

20,990.-

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2567

17,990.-

29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567

18,990.-

06 – 09 มีนาคม 2567

17,990.-

07 – 10 มีนาคม 2567

19,990.-

08 – 11 มีนาคม 2567

19,990.-

09 – 12 มีนาคม 2567

19,990.-

13 – 16 มีนาคม 2567

17,990.-

14 – 17 มีนาคม 2567

19,990.-

15 – 18 มีนาคม 2567

19,990.-

16 – 19 มีนาคม 2567

19,990.-

17 – 20 มีนาคม 2567

17,990.-

20 – 23 มีนาคม 2567

17,990.-

21 – 24 มีนาคม 2567

19,990.-

22 – 25 มีนาคม 2567

19,990.-

23 – 26 มีนาคม 2567

19,990.-

24 – 27 มีนาคม 2567

17,990..-

27 – 30 มีนาคม 2567

17,990.-

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท

อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,750 บาท/ท่าน (ไม่เก็บค่าทิปสำหรับ INF)

อัตราค่าบริการนี้เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ในกรณีพาสปอร์ตต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท

 

โปรแกรมทัวร์ 

วันที่    
สถานที่ อาหาร
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -/-/-
2  เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง B/L/-
3 ศูนย์วัดเทียนหยวน ร้านสร้อยสุขภาพ –ร้านพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นบูราโนแห่งไต้หวัน ตลาดจีหลง B/L/-
4 ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย  สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ B/-/-

 

Visitors: 99,185