RD2321ZGTPE (ฺCI) ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน 4วัน 3คืน โดยสายการบิน CHAINA AIRLINES (CI)

รหัสสินค้า : RD2321ZGTPE (ฺCI)

ไม่พบสินค้า

ราคา

19,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เที่ยวไต้หวันสุดชิล |เยือนจิ่วเฟิ่นหมู่บ้านโบราณท่ามกลางหุบเขา | เช็คอินบูราโนแห่งไต้หวัน!! |ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง |เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน | แช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน | โรงแรม 4 ดาว


ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน 4วัน 3คืน สายการบิน

 

วันเดินทาง

สายการบิน

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

02 – 05 พฤศจิกายน 2566

22,990

09 – 12 พฤศจิกายน 2566

22,990

16 – 19 พฤศจิกายน 2566

22,990

23 – 26 พฤศจิกายน 2566

22,990

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2566

22,990

07 – 10 ธันวาคม 2566

23,990

14 – 17 ธันวาคม 2566

22,990

21 – 24 ธันวาคม 2566

22,990

28 – 31 ธันวาคม 2566

29,990

04 – 07 มกราคม 2567

19,990

11 – 14 มกราคม 2567

22,990

18 – 21 มกราคม 2567

22,990

25 – 28 มกราคม 2567

22,990

01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567

22,990

22 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

23,990

29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567

22,990

07 – 10 มีนาคม 2567

22,990

14 – 17 มีนาคม 2567

22,990

21 – 24 มีนาคม 2567

22,990

28 – 31 มีนาคม 2567

22,990

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท

 อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ในกรณีพาสปอร์ตต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท

 

โปรแกรมทัวร์ 
วันที่ สถานที่ อาหาร
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว -/-/D
2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทจง ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต B/L/-
3 ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด - บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง B/L/-
4 ตึกไทเป 101 - ร้านเครื่องสำอางค์ - เมืองเถาหยวน -สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย B/-/-

 

Visitors: 109,292