RD2405ZGHKG-EK ทัวร์ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน EMIRATES

รหัสสินค้า : RD2405ZGHKG-EK

ราคา

18,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 18,990.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

นั่งกระเช้านองปิง I สักการะพระใหญ่โป่วหลินอธิษฐานขอพรเทพเจ้าแชกง I นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ I เมนูพิเศษ!! * "ห่านย่าง"ติ่มซำ" และ "ชาบู" สไตล์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ 3วัน 2คืน โดยสายการบิน EMIRATES


วันเดินทาง

        สายการบิน

ราคา

05 – 07 มกราคม 2567

VIETNAM AIRLINES

18,990.-

06 – 08 มกราคม 2567

 

VIETNAM AIRLINES

18,990.-

12 – 14 มกราคม 2567

 

VIETNAM AIRLINES

19,990.-

13 – 15 มกราคม 2567

 

VIETNAM AIRLINES

19,990.-

19 – 21 มกราคม 2567

 

VIETNAM AIRLINES

19,990.-

20 – 22 มกราคม 2567

 

VIETNAM AIRLINES

19,990.-

26 – 28 มกราคม 2567

 

VIETNAM AIRLINES

19,990.-

27 – 29 มกราคม 2567

 

VIETNAM AIRLINES

19,990.-

23 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

 

VIETNAM AIRLINES

20,990.-

24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

 

VIETNAM AIRLINES

21,990.-

25 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

 

VIETNAM AIRLINES

20,990.-

01 – 03 มีนาคม 2567

 

VIETNAM AIRLINES

19,990.-

02 – 04 มีนาคม 2567

 

VIETNAM AIRLINES

19,990.-

08 – 10 มีนาคม 2567

 

VIETNAM AIRLINES

19,990.-

09 – 11 มีนาคม 2567

 

VIETNAM AIRLINES

19,990.-

15 – 17 มีนาคม 2567

 

VIETNAM AIRLINES

19,990.-

16 – 18 มีนาคม 2567

 

VIETNAM AIRLINES

19,990.-

23 – 25 มีนาคม 2567

 

VIETNAM AIRLINES

19,990.-

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 6,000 บาท

** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500 บาท/ท่าน **

              วันที่

โปรแกรมทัวร์

อาหาร 

1

สนามบินสุวรรณภูมิ –  Avenue of StarsA Symphony of Lights

-/ฺL/D

2

 

นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน

 

– หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท

 

หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

  B/-/D

3

วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

   B/L/D     

Visitors: 59,045