RD03TWKOR-7C ทัวร์เกาหลี Jeju Special Blossom 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน JEJU AIR (7C)

รหัสสินค้า : RD03TWKOR-7C

ไม่พบสินค้า

ราคา

13,999.00 ฿

18,999.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

ชมดอกพ๊ดกตแบะทุ่งดอกยูแชเหลืองอร่าม | น้ำตกชอนจียอน | ซงอัคซาน |วัดซันบังซา |ไร่ชาเขียว |ถนนสายรุ้ง |ชายหาดอีโฮเทอู |หมู่บ้านซองอึบ| ภูเขาซองซานอิลจูบง |ชาดหาดวอลจองรี |ชายหาดควังชีกี


ทัวร์เกาหลี Jeju Special Blossom 5 วัน 3 คืน สายการบิน JEJU AIR

อัตราค่าบริการ JEJU SPECIAL BLOSSOM 5วัน3คืน  

พี๊เรียตเดินทาง

ราคาปกติ

ราคาโปรโมชั่น

EARLY BIRD ส่วนลด 5,000
(จำนวนมีจำกัด)
ราคาต่อท่าน

มีนาคม: 3-7 ,4-8 ,10-14 ,11-15

18,999.-

13,999

มีนาคม: 2-6 ,5-9 ,9-13 ,12-16

19,499.-

14,499

มีนาคม:1-5  ,6-10 ,7-11 , 8-12 ,13-17 , 14-18, 15-19 ,16-20

17-21 , 18-22

19,999.-

14,999

มีนาคม: 19-23 ,

20,499.-

15,499

มีนาคม: 20-24 ,21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29

20,999.-

15,999

มีนาคม: 26-30

21,499.-

16,499

มีนาคม: 27-31 ,28-1 เม.ย. ,29-2 เม.ย. ,30-3 เม.ย. ,31-4 เม.ย.

21,999.-

16,999

พักเดี่ยว 7,000.-    ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,000.-   

 จอยกรุ๊ป (ไม่ใช้ตั๋วเครื่อง) = 7,000.-     พาสปอร์ตต่างชาติ = 3000.-

 

**ราคานี้ไม่รวม ค่าบริการ (Service Charge) ท่านละ 1,500 บาท สามารถชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง หากไม่ชำระถือว่าท่านยังชำระค่าทัวร์/บริการไม่ครบ บริษัทอาจสงวนสิทธิ์การเดินทางได้**

 

โปรแกรมทัวร์ 

วันที่    
สถานที่ อาหาร
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  -/-/-
2

สนามบินอินชอน - ห้องสมุด Starfield -บินภายในสู่สนามบินกิมโป -เกาะเชจู

-/L/D
3

 น้ำตกชอนจียอน - แหลมซงอัคซาน - วัดซันบังโพมุนซา - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค -ถนนสายรุ้งเชจู - ชายหาดอีโฮเทอู

B/L/D
4

 ภูเขาไฟซองซานอิลจุลบง - ชายหาดโขดหินควังชีกี - ถนนสายซากุระและดอกยูแช - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดวอลจองรี

 B/L/D
5

บินภายในประเทศ สนามบิน Jeju Airport-Gimpo (Seoul) -ย่านฮงแด - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดงและโชว์รูมเซซ่าลีฟวิ่ง

  B/-/-/

 

Visitors: 109,289