(ม.ค.-มี.ค.) ล่องเรือญี่ปุ่น-ไต้หวัน 5 คืน - MSC Bellissima

รหัสสินค้า : RDMSC_BEJP02

ราคา

24,700.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 24,700.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Cruise only : ล่องเรือ MSC Bellissima

เส้นทาง : นาฮา - มิยาโกจิมา - จีหลง - อิชิกากิ - นาฮา (5 คืน)

วันที่เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 67


-------------------------------------

ราคาเริ่มต้น ห้องพักคู่

ห้องไม่มีหน้าต่าง ท่านละ 24,700.- บาท

ห้องมีหน้าต่าง ท่านละ 31,000.- บาท

ห้องมีระเบียง ท่านละ 37,100.- บาท


ราคานี้รวม

  • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 5 คืน (พักสองท่านต่อห้อง), อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
  • ภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักงานเรือ

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทางระหว่างประเทศ
  • ค่ารถรับส่งท่าเรือ-สนามบิน
  • ค่าเครื่องดื่ม, Internet Package On board,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

Visitors: 81,354