(ม.ค.-ก.พ.) ล่องเรือญี่ปุ่น-ไต้หวัน 4 คืน - MSC Bellissima

รหัสสินค้า : RDMSC_BEJP01

ไม่พบสินค้า

ราคา

20,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Cruise only : ล่องเรือ MSC Bellissima

เส้นทาง : นาฮา-อิชิกากิ-จีหลง-นาฮา (4 คืน)

วันที่เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 67


-------------------------------------

ราคาเริ่มต้น ห้องพักคู่

ห้องไม่มีหน้าต่าง ท่านละ 20,900.- บาท

ห้องมีหน้าต่าง ท่านละ 26,500.- บาท

ห้องมีระเบียง ท่านละ 31,500.- บาท


ราคานี้รวม

  • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 4 คืน (พักสองท่านต่อห้อง), อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
  • ภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักงานเรือ

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทางระหว่างประเทศ
  • ค่ารถรับส่งท่าเรือ-สนามบิน
  • ค่าเครื่องดื่ม, Internet Package On board,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 

ชมเรือ MSC Bellisima แบบ 360 องศา


 

 

ห้องอาหารที่รวมในราคาแพคเกจ 
มี 2 ห้องคือห้องบุฟเฟต์ และห้อง Main Dining

 

 

Visitors: 81,287