RD2320ZGTPE-JX ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Starlux (JX)

รหัสสินค้า : RD2320ZGTPE-JX

ไม่พบสินค้า

ราคา

17,990.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เที่ยวไต้หวันสุดชิค | ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ | เช็คอินบูราโนแห่งไต้หวัน!! | ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง | เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา และบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน | แช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน | พักโรงแรม 4 ดาว

 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน 4 วัน 3 คืน   สายการบิน  กำหนดการเดินทาง

สายการบิน 

ผู้ใหญ่ ห้องละ2 – 3 ท่าน ราคาต่อท่าน

03 – 06 สิงหาคม 2566

STARLUX (JX)

17,990

11 – 14 สิงหาคม 2566

STARLUX (JX)

20,990

19 – 22 สิงหาคม 2566

STARLUX (JX)

17,990

25 – 28 สิงหาคม 2566 STARLUX (JX) 19,990
02 – 05 กันยายน 2566 STARLUX (JX) 19,990
07 – 10 กันยายน 2566 STARLUX (JX) 17,990
16 – 19 กันยายน 2566 STARLUX (JX) 19,990
23 – 26 กันยายน 2566 STARLUX (JX) 19,990
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2566 STARLUX (JX) 19,990
04 – 07 ตุลาคม 2566 STARLUX (JX) 19,990
12 – 15 ตุลาคม 2566 STARLUX (JX) 21,990
20 – 23 ตุลาคม 2566 STARLUX (JX) 21,990
23 – 26 ตุลาคม 2566 STARLUX (JX) 21,990
28 – 31 ตุลาคม 2566 STARLUX (JX) 19,990

 

 

โปรแกรมทัวร์ 
วันที่ สถานที่ อาหาร
1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองเถาหยวน

-/-/-
2 ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทจง  B/L/D
3 ร้านขนมพายสับปะรด - บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ซีเหมินติง   B/L/-
4 ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เมืองเถาหยวน - สนามบิน
สุวรรณภูมิ ประเทศไทย
B/-/-

 

Visitors: 43,082