เอกสาร และค่าะรรมเนียม  ประกอบการขอทำหนังสือเดินทาง

 

1. เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทาง

ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 

 

 

2. เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทาง

ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)


 

 

3. เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทาง

พระภิกษุและสามเณร

 
 

 

4. เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทาง

ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติภารกิจของทางราชการ

  

ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการผลิตและจัดส่งหนังสือเดินทาง

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

1,000 บาท (เล่ม 5 ปี)

1,500 บาท (เล่ม 10 ปี)

ให้บริการทุกสำนักงาน

 

สถานที่รับ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งไปรษณีย์ 2-3 วันทำการต่างจังหวัด จัดส่งไปรษณีย์ 3-5 วันทำการ

 

ด่วนพิเศษ

(รับเล่มในวันเดียวกัน)

3,000 บาท (เล่ม 5 ปี)

3,500 บาท (เล่ม 10 ปี)

ให้บริการทุกสำนักงาน(ก่อน11.00น.)     

สถานที่รับ กรมการกงสุล

 

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (เฉพาะที่กรมการกงสุล)

กรณีมารับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง

2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

 

หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเล่มแทน

1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งระบุการมอบอำนาจ 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร

3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ

 

กรณีจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์

ผู้ขอรับหนังสือเดินทางที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้วจะต้องมีผู้อยู่รอรับหนังสือเดินทาง  ณ ที่อยู่ตามที่ระบุสำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ มิฉะนั้น หากไปรษณีย์ตีกลับ ท่านจะต้องติดต่อขอรับด้วยตนเอง ณ กรมการกงสุล  กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ หรือต้องชำระค่าบริการไปรษณีย์ใหม่เพื่อจัดส่งอีกครั้ง

  

การจัดส่งหนังสือเดินทางผ่านไปรษณีย์

ไปรษณีย์ EMS 40 บาท 

ภายใน 2-3 วันทำการ สำหรับ กทม. ปริมณฑล

ภายใน 3-5 วันทำการ สำหรับต่างจังหวัด

 

หมายเหตุ

ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางใดๆ ซึ่งได้ชำระแล้วไม่สามารถรับหนังสือเดินทางก่อนกำหนดที่ได้ระบุไว้ในใบรับเล่มได้

 

ระยะเวลาการจัดส่งนับจากวันที่ยื่นคำร้อง

กองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิ์การทำลายหนังสือเดินทางหากไม่ติดต่อหรือรับเล่มตามกำหนดภายใน 90 วัน

 

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 78,590